Obowiązek informacyjny (RODO)


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Chojnicach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świętopełka 10, 89-600 Chojnice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętopełka 10, 89-600 Chojnice. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji działań prowadzonych przez Administratora, m.in pozyskiwaniu żywności i dystrybucji żywności, publikacji na stronie internetowej, prowadzeniu działań towarzyszących, realizacji podpisanych umów z FPBŻ, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim. 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej. 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Administrator przekaże dane osobowe m.in. urzędom dofinansowujący działania oraz grantodawcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz ewentualnie na podstawie przepisów prawa. 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości skorzystania z oferty Administratora. 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.