PODPROGRAM 2018

Ogłoszenie wyników wyboru firmy transportowej
Informujemy, że w drodze zastosowania zasady konkurencyjności wyłoniona została firma transportowa do przewozu żywności w ramach POPŻ Podprogram 2018. W odpowiedzi na ogłoszenie i rozesłane zapytania wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi zawarte w ogłoszeniu. W wyniku dokonanej oceny wybrano ofertę firmy „Krzyś – Trans” Transport Ciężarowy Krajowy i Międzynarodowy Krzysztof Piperek z Chojnic. O wyborze oferty zadecydowała najkorzystniejsza cena zaproponowana przez oferenta. Dokumentacja związana z oceną i dokonanym wyborem znajduje się w siedzibie Banku Żywności w Chojnicach.

Rozeznanie rynku w oparciu o zasadę konkurencyjności – transport żywności.
W związku z faktem, że na ogłoszenie o naborze firmy transportowej do przewozu żywności (Rozeznanie Rynku 4/2018/DŻ ), mimo upublicznienia go na stronie Banku Żywności w Chojnicach, do dnia 23 listopada 2018r. wpłynęła tylko 1 oferta (odpowiadająca przedstawionym kryteriom). W dniu 27 listopada 2018r. rozesłano zapytania do 8 firm transportowych z prośbą o przesłanie swoich ofert na wykonanie usługi przewozowej.  Zapraszamy do składania ofert również inne firmy zainteresowane świadczeniem usług transportowych. W celu złożenia oferty prosimy o posługiwanie się dokumentacją załączoną do Rozeznania Rynku ( załącznik).
Termin składania ofert  upływa dnia 04.12.2018r.

W związku z planowanym wykonaniem przewozów żywności do Organizacji Partnerskich Lokalnych, w ramach realizacji dystrybucji żywności w POPŻ Podprogram 2018, dokonuje się Rozeznania Rynku 4/2018/DŻ na wykonanie usługi transportowej.
Szczegóły zamówienia w załączniku.

Wykaz umów podpisanych z OPL na realizację POPŻ Podprogram 2018 wg stanu na dzień 15.10.2018r.

Informujemy, że wg stanu na dzień 15.10.2018r. Bank Żywności w Chojnicach podpisał 20 umów na realizację POPŻ Podprogram 2018. Wykaz OPL, z którymi podpisano umowy – w załączeniu.

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania Rynku nr 3/2018/DT z dn. 13.09.2018R.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszone dnia 13.09.2018r. Rozeznanie Rynku nr 3/2018/DT  na zakup 1 500 szt. długopisów oraz 800 szt. bloczków format A5 –  wpłynęło 11 ofert. Po przeprowadzonej analizie wyłoniono wykonawcę zadania:

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy.

Podczas dokonywania wyboru kierowano się najkorzystniejszą ceną oraz terminem realizacji zamówienia.

Rozeznanie rynku  3/2018/DT- długopisy, notesy z dn. 13.09.2018r.

W związku z koniecznością dokonania zakupów związanych z prowadzeniem warsztatów, w ramach realizacji działań towarzyszących dystrybucji żywności w POPŻ Podprogram 2018, dokonuje się Rozeznania Rynku 3/2018/DT na zakup 1 500 szt. długopisów z nadrukiem oraz 800 szt. bloczków format A5.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania Rynku nr 2/2018/DT z dn. 04.09.2018R.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszone dnia 04.09.2018r. Rozeznanie Rynku nr 2/2018/DT  na zakup 1 400 szt. broszur wpłynęło 20 ofert. Po przeprowadzonej analizie wyłoniono wykonawcę zadania:

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy.

Podczas dokonywania wyboru kierowano się najkorzystniejszą ceną oraz terminem realizacji zamówienia.

Lista organizacji/instytucji zakwalifikowanych do Programu POPŻ Podprogram 2018

Informujemy, że po rozpatrzeniu wniosków, które napłynęły do Banku Żywności w Chojnicach w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2018 zakwalifikowanych zostało 20 organizacji, z którymi podpisane zostaną umowy na dystrybucję i działania towarzyszące w bieżącym Podprogramie. Lista organizacji w załączeniu.

Informacja w sprawie wyników – dotyczy Rozeznania Rynku  1/2018/DT- edukatorzy

Informacja dotyczy rozstrzygnięcia, ogłoszonego w dniu 2 sierpnia 2018r. naboru osób do przeprowadzenia:

1. praktycznych warsztatów kulinarnych (50 warsztatów) – cykl warsztatów nr 1

2. warsztatów dietetyczno-żywieniowych (28 warsztatów) – cykl warsztatów nr 2

3. warsztatów z edukacji ekonomicznej (12 warsztatów) – cykl warsztatów nr 3

Komisja Oceny Ofert informuje, iż złożono 5 ofert spośród których wybrano oferty:

1. cykl warsztatów nr 1 – p. Beata Tam, Kalisz; p.Kinga Chmara, Chojnice oraz p.Jagoda Metlicka, Człuchów.

2. cykl warsztatów nr 2 – p.Kinga Chmara, Chojnice ;p.Jagoda Metlicka, Człuchów

3. cykl warsztatów nr 3 – p.Dorota Adamiak-Kolat, Debrzno; Ireneusz Drobiński, Chojnice

Uzasadnienie wyboru:

Cykl warsztatów nr 1.

p. Beata Tam, Kalisz; p.Kinga Chmara, Chojnice; p.Jagoda Metlicka, Człuchów – trzy równorzędne oferty wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje),

Do zajęć kulinarnych, ze względu na liczbę planowanych warsztatów do przeprowadzenia, pracochłonność ich przygotowania oraz duży obszar wykonywanych działań, wybrano trzech wykonawców.

Wybór trzech wykonawców ma na celu zapewnienie m.in. ciągłości przeprowadzanych zajęć.

Cykl warsztatów nr 2.

p.Kinga Chmara, Chojnice; p.Jagoda Metlicka, Człuchów – dwie równorzędne oferty wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje).

Wybór dwóch wykonawców ma na celu zapewnienie m.in. ciągłości przeprowadzanych zajęć oraz ograniczenie kosztu pojedynczych warsztatów;

Cykl warsztatów nr 3.

p.Dorota Adamiak-Kolat, Debrzno; p.Ireneusz Drobiński, Małe Swory – dwie równorzędne oferty wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje).

Wybór dwóch wykonawców ma na celu zapewnienie m.in. ciągłości przeprowadzanych zajęć;

Rozeznanie rynku  2/2018/DT- broszury

W związku z koniecznością dokonania zakupów związanych z prowadzeniem warsztatów, w ramach realizacji działań towarzyszących dystrybucji żywności w POPŻ Podprogram 2018, dokonuje się Rozeznania Rynku 2/2018/DT na zakup 1400 szt broszur.

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie rynku  1/2018/DT- edukatorzy

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie do poprowadzenia:

praktycznych warsztatów kulinarnych – 50 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

warsztatów dietetyczno – żywieniowych – 28 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

warsztatów z edukacji ekonomicznej – 12 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2018, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Realizację warsztatów przewiduje się od września 2018 do czerwca 2019r. Oferent musi być mobilny ponieważ teren realizacji to powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, bytowski, tucholski, świecki. Zajęcia będą się odbywały w dni robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 19.00. Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu, na który składa ofertę. Zainteresowane osoby/firmy/organizacje prosimy o przesyłanie do dnia 17 sierpnia 2018r. ofert zawierających cenę brutto za wykonanie usługi wraz z załącznikami. W przypadku osób fizycznych prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowych informacji udzielamy drogą mailowa lub telefoniczną: email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl, tel. 52 39 50 571.

Dokumenty do pobrania.

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji kolejnego Podprogramu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. W związku z tym zapraszamy organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do zapoznania się z wytycznymi opublikowanymi na stronie MRPiPS określającymi m.in. wymagania dla organizacji partnerskich biorących udział w realizacji POPŻ. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (tel. 52 397 4902, email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl), jeżeli chcielibyście pełnić rolę organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) i nieść pomoc na terenie swojego działania. W załączeniu publikujemy wniosek weryfikujący, który każda potencjalna OPL powinna złożyć w naszym biurze (ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice) najpóźniej do dnia 16.08.2018r. Na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o możliwości Banku Żywności w Chojnicach w zakresie objęcia pomocą wskazanej liczby osób potrzebujących podjęta zostanie decyzja czy organizacja zostanie zakwalifikowana do Programu. Lista organizacji zakwalifikowanych, z którymi podpisane zostaną umowy na dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej najpóźniej na początku września.

Wytyczne Podprogramu 2018

Wniosek weryfikujący