PODPROGRAM 2018

Rozeznanie rynku  1/2018/DT- edukatorzy

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie do poprowadzenia:

praktycznych warsztatów kulinarnych – 50 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

warsztatów dietetyczno – żywieniowych – 28 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

warsztatów z edukacji ekonomicznej – 12 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2018, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Realizację warsztatów przewiduje się od września 2018 do czerwca 2019r. Oferent musi być mobilny ponieważ teren realizacji to powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, bytowski, tucholski, świecki. Zajęcia będą się odbywały w dni robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 19.00. Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu, na który składa ofertę. Zainteresowane osoby/firmy/organizacje prosimy o przesyłanie do dnia 17 sierpnia 2018r. ofert zawierających cenę brutto za wykonanie usługi wraz z załącznikami. W przypadku osób fizycznych prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowych informacji udzielamy drogą mailowa lub telefoniczną: email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl, tel. 52 39 50 571.

Dokumenty do pobrania.

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji kolejnego Podprogramu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. W związku z tym zapraszamy organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do zapoznania się z wytycznymi opublikowanymi na stronie MRPiPS określającymi m.in. wymagania dla organizacji partnerskich biorących udział w realizacji POPŻ. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (tel. 52 397 4902, email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl), jeżeli chcielibyście pełnić rolę organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) i nieść pomoc na terenie swojego działania. W załączeniu publikujemy wniosek weryfikujący, który każda potencjalna OPL powinna złożyć w naszym biurze (ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice) najpóźniej do dnia 16.08.2018r. Na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o możliwości Banku Żywności w Chojnicach w zakresie objęcia pomocą wskazanej liczby osób potrzebujących podjęta zostanie decyzja czy organizacja zostanie zakwalifikowana do Programu. Lista organizacji zakwalifikowanych, z którymi podpisane zostaną umowy na dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej najpóźniej na początku września.

Wytyczne Podprogramu 2018

Wniosek weryfikujący