Skip to main content

Podsumowanie dystrybucji żywności i działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2014 


EFEKTY liczbowe działań w 2014 roku:

  • liczba osób objętych pomocą : 11 175 osób
  • typy podejmowanych działań : wspierające, włączające, edukacyjne, aktywizujące, integracyjne, pomocowe, wzmacniające kompetencje i samodzielność;
  • ilość przekazanych paczek żywnościowych: 16 233 szt.
  • ilość przekazanej żywności : 118,4628 ton
  • liczba organizacji współpracujących : 14
  • lista organizacji : w załączniku

Bank Żywności w Chojnicach, za pośrednictwem organizacji współpracujących w PO PŻ Podprogram 2014, realizował dystrybucję żywności i działania towarzyszące dystrybucji żywności.

Podczas dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

z magazynu naszej organizacji wydaliśmy za pośrednictwem 14 organizacji i instytucji w miesiącach grudniu 2014r. i styczniu 2015r.  ponad 118 ton żywności (mleko, cukier, olej, makaron, konserwy).

Osoby najbardziej potrzebujące zakwalifikowane do Programu skorzystały również z działań towarzszących dystrybucji żywności.

Działania te obejmowały: zapewnienie wsparcia psychologicznego w postaci specjalisty psychologa/psychoterapeuty w związku z trudną sytuacją osobistą, wsparcie prawne w postaci radcy prawnego w związku z problemami występującymi w rodzinie, działania informacyjne w zakresie możliwości otrzymania wsparcia żywnościowego wraz podaniem kryteriów przyznawania pomocy, zasad kwalifikacji, podziału, miejsc dystrybucji, źródeł pozyskiwania żywności i finansowania programu, informacje o możliwościach otrzymania innego wsparcia np. finansowego lub rzeczowego, zajęcia motywacyjne do podjęcia aktywności społecznej, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów, (w tym do udziału w pracach społecznie użytecznych oraz zwiększenia udziału w pracy na rzecz środowiska lokalnego). Przekazywano podopiecznym korzystającym z pomocy żywnościowej informacje na temat dostępnych ofert pracy oraz realizowanych projektów, w których podopieczni mogliby wziąć udział. Prowadzono zajęcia psychologiczne, pedagogiczne i socjoterapeutyczne oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym podczas realizacji projektu pt. „Razem przeciwko przemocy”. Zorganizowano przestrzeń dla integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez realizację spotkań np. wigilijnych pozwalających na wymianę doświadczeń i podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich. Przedstawiciele organizacji pomagali podopiecznym w ubieganiu się (wypełnianiu dokumentacji) o sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, organizowali zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin potrzebujących. Zorganizowano szkolenia na temat zdrowego odżywiania i produkcji zdrowej żywności, spotkania ze specjalistą ds. uzależnień na temat niebezpieczeństw wynikających z uzależnień oraz radzenia sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Pośród działań towarzyszących znalazły się zajęcia związane z racjonalnym gospodarowaniem budżetem domowym, dostarczanie wiedzy na temat podziału obowiązków w rodzinie, pogłębienie umiejętności przyrządzania posiłków (również z wykorzystaniem produktów z PO PŻ), świadczono usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.) Podczas zajęć towarzyszących udzielono wsparcia osobom bezdomnym w postaci umożliwienia skorzystania z ogrzewalni, kąpieli, przeprania ubrań, artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb i wszawicę, środków opatrunkowych i przeciwbólowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.